Zakład Konstukcji Stalowych

   Czy to na podstawie dostarczonych, czy zaproponowanych przez nas koncepcji, powstają w naszych pracowniach projekty budowlane, kosztorysowe oraz wykonawcze. Pod hasłem: projekt, kryje się również mnóstwo pracy administracyjnej, związanej ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji oraz zezwoleń pozwalających rozpocząć część wykonawczą inwestycji. Tą częścią zadań, bardzo efektywną dla procesu inwestycji, zajmuje się dział marketingu.
Dalej — zespół projektantów — inżynierów z pełnymi uprawnieniami w projektowaniu i wykonawstwie dróg i mostów (Pracownia Drogowa, Pracownia Mostowa). To profesjonaliści, gwarantujący najwyższy poziom usług. Większość z nich, to autorzy projektów zadań i rozwiązań technicznych, których wykonawstwo przyniosło szereg Nagrody i wyróżnienia.
Niebagatelnym zasobem Firmy są załogi związane z etapem wykonawczym, jak i nadzorem inwestorskim i autorskim nad prowadzonymi pracami już na placu budowy.

   Pozycja Firmy Gotowski na rynku budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego nie jest dziełem przypadku, a przede wszystkim sumą pracy wielu związanych z nią ludzi. Oczywiście składają się też na nią zasoby parku maszynowego Firmy, możliwości wytwórcze Zakład Konstukcji Stalowych oraz efekty inwestycji w nowoczesne technologie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem, jak i procesy projektowania i wykonawstwa.
To również przestrzeganie procedur, niezbędne przy zarządzaniu przedsiębiorstwem, związanych z utrzymywaniem wysokiej jakości usług, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska (więcej w dziale:Certyfikaty, świadectwa.

    Our offices are the place where all sorts of designs are created: preliminary, detailed and cost designs — and we are ready not only to realise provided designs, but also develop and suggest our own ideas. Within the design phase we manage all sorts of administrative tasks, such as collecting documents and permits which are necessary to start the construction phase of a project. It is the people from our marketing department who handle all these issues.
Next — the team of designers in our company is made up of the engineers with all sorts of qualifications to design and construct bridges and roads. Their work and all the solutions suggested and introduced so far have given the company a range of awards and prizes.
The value of the company is also in the contracting teams and the teams who carry out site supervision.

    Thus the position of the Company in the civil engineering market is not coincidental. It is the effect of the team work. Certainly, the manufacturing potential of the Steel Structures Manufacturing Yard is of great importance as well, and such is investing in new technologies supporting the company management system and designing and contracting processes.
It is also following the procedures regarding the quality of services, safety and security and the environmental protection (more information in section:Certificates, licenses).

Jedna z najważniejszych części naszego przedsiębiorstwa. Spory kompleks: potężna hala, budynki — warsztaty oraz rozległe place magazynowe i przeładunkowe na obrzeżach miasta.
Powstało tutaj między innymi wiele kilometrów konstrukcji mostów i wiaduktów oraz dziesiątki konstrukcji przemysłowych, dla budownictwa użyteczności publicznej, jak i konstrukcje nietypowe.
Oczywiście, prócz zaprojektowania i wykonania konstrukcji, w zależności od potrzeb Zlecającego, zapewniamy zarówno transport, usługi dźwigowe i montaż (wraz z jego projektem) — kompleksowe wsparcie i obsługę zlecenia.
Warto podkreślić, że ZKS ma własne Laboratorium Badań Konstrukcji Stalowych (nieniszczących) oraz, że posiada uprawnienia Ministerstwa Infrastruktury do wytwarzania, montażu i remontu stalowych mostów oraz wiaduktów drogowych i kolejowych — bez ograniczeń rozpiętości przęsła.

Nasze referencje to ponad setka różnorodnych obiektów, od niewielkich kładek, przez nieszablonowe pylony, po potężny most na Wiśle. Mnóstwo obiektów rozsianych po całym kraju, a tu, na stronie, zebranych w dziale: Realizacje.

Wspomniane, duże zaplecze warsztatowo-sprzętowe pozwala nam zaproponować Państwu również szereg innych usług, o czym w dziale: Usługi specjalistyczne

    An important part of our company. A huge complex: a big production hall, buildings — workshops and spacious storage and trans-shipment site on the outskirts of the city.
     This is the place where hundreds of kilometres of bridges and viaducts have been assembled as well as tens of industrial structures, public buildings and unconventional structures.
     Certainly, apart designing and performing the structure, according to the Investor's needs, we provide both transport, lifting services and assembly (along with its design) — complex support and performance of the contract.
It cannot be underestimated that Steel Structures Manufacturing Yard has its own laboratory and the qualifications issued by the Infrastructure Ministry to perform, assemble and renovate road and railway viaducts — regardless of the span length.

    Our references comprise over one hundred structures, from tiny footbridges, through uncommon pylons, to the huge bridge on the Vistula river. Lots of structures, dispersed all around the country, and here, on the website, presented in section: Projects.

   Thanks to the extra facilities (workshops and equipment named above), we can offer a wide range of other services, you can read about in section: Special services, rental services.

Contact:
Steel Structures Manufacturing Yard by Gotowski
ul.Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz
phone +48 52 361 08 19, fax +48 52 361 08 44
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szukasz solidnego wykonawcy konstrukcji stalowej?