Restrukturyzacja

    Szanowni Państwo,

    Informujemy iż w dniu 22.06.2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego naszej Spółki.

    Postępowanie sanacyjne jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Postępowanie restrukturyzacyjne jest postępowaniem stosunkowo nowym i szerzej nie znanym przedsiębiorcom. Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi odrębne postępowanie, zmierzające do zachowania pełnej aktywności na rynku podmiotu nim objętym, zarówno w sferze stosunków handlowych, jak i w sferze faktycznie podejmowanych czynności związanych z realizacją bieżących zadań. Głównym założeniem postępowania restrukturyzacyjnego jest udostępnienie podmiotowi objętego tym postępowaniem instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz zapobieżenie jego likwidacji. Udostępnienie nam możliwości podejmowania czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przez Prawo restrukturyzacyjne ma w założeniu ochronę także podmiotów trzecich, dla których dalsza aktywność na rynku naszej Spółki jest korzystniejsza niż rozwiązanie przeciwne.

    Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadzane w naszej Spółce będzie polegało na podejmowaniu czynności pozwalających na poprawę sytuacji ekonomicznej Spółki po odstąpieniu od umowy na realizację zakresu robót mostowych w związku z budową drogi ekspresowej S-5 – przy jednoczesnym aktywnym działaniu na dotychczasowym rynku usług budowalnych. W żadnej mierze nasza dotychczasowa działalność nie zostaje ograniczona, co więcej podejmujemy nowe wyzwania i realizujemy nowe zadania, a Zarząd Spółki w dalszym ciągu funkcjonuje.

    Aktywnie w dalszym ciągu będziemy uczestniczyć w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Prawo zamówień publicznych nie wyklucza wobec podmiotów będących w restrukturyzacji możliwości ubiegania się o nowe zamówienia, co jest konsekwencją założeń ustawodawcy związanych z głównym celem postepowania restrukturyzacyjnego – dalszą działalnością podmiotu objętego takim postępowaniem na rynku.