Aktualności

W związku z decyzją Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
z dn. 29 stycznia 2021 r. o czasowym zamknięciu Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, budowniczy Trasy Uniwersyteckiej w tym mostu M2 (most stalowy nad Brdą) składają oświadczenie:

 W 2010 roku w ramach postępowania przetargowego (dwuetapowego - postępowania rozdzielono na osobne postępowania dla zaprojektuj i dla wybuduj), organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy, konsorcjum firm: Mosty Łódź S.A., Spółka Gotowski BKiP Sp. z o.o. oraz PBDiM Kobylarnia Sp. z o.o. zajęło pierwsze miejsce i w wyniku tego podpisało umowę na realizację części budowlanej inwestycji.

Biurem projektowym Trasy Uniwersyteckiej jest Transprojekt Gdańsk, a projektantem mgr inż. Tadeusz Stefanowski.

Prace budowlane były realizowane od 2010 r. do grudnia 2013 r. Należy zwrócić uwagę na fakt, że roboty zostały wykonywane zgodnie z dostarczonym przez Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej projektem, prowadzone i odebrane przez nadzór ZDMiKP.

Przed odbiorem końcowym budowy niezależny zespół badawczy, złożony ze specjalistów badających tego typu obiekty z Politechniki Świętokrzyskiej oraz Akredytowanego Laboratorium Badawczego Aspekt Sp. z o.o. dokonał próbnego obciążenia obiektu: statecznego i dynamicznego. We wnioskach końcowych czytamy:

 „Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki próbnego obciążenia statycznego oraz dynamicznego mostu nurtowego M2 przez Brdę, zlokalizowanego w Bydgoszczy oraz stan jego konstrukcji przed i po badaniach stwierdza się, iż nośność obiektu odpowiada klasie „A” wg normy PN-85/S-10030 (samochody o masie całkowitej do 50 ton). Wnioskuje się o oddanie obiektu do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.”.

 Na podkreślenie zasługuje, że ekstremalne obciążenia, jakim został poddany most podczas prób, nie zdarzą się w całej historii eksploatacji obiektu.

 Następnie dokonano odbioru końcowego, obiekt został Zarządowi Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przekazany do eksploatacji.

Ponadto, w pięcioletnim okresie gwarancji odbywały się cykliczne przeglądy mostu, które zakończyły się odbiorem pogwarancyjnym w 2018 r.

Tym samym, w przeprowadzonych do tej pory ekspertyzach, ani podczas przeglądów nie stwierdzono, żadnych błędów na etapie budowy obiektu.

Mosty Łódź S.A.

Prezes Zarządu

Wojciech Pater 

Gotowski BKiP sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Marek Gotowski

 Łódź, Bydgoszcz 31.01.2021